همکار گرامی!

لطفا پس از انتخاب کارگاه مورد نظر، هزینه کارگاه را به شماره کارت نمایش داده شده واریز نموده و سپس تصویر فیش واریزی را به همراه نام شخص متقاضی کارگاه و نام کارگاه مورد نظر به شماره واتساپ 09385670521 ارسال نمایید.

60.000.000 ریال

85.000.000 ریال

50.000.000 ریال

85.000.000 ریال

35.000.000 ریال

40.000.000 ریال

10.000.000 ریال

35.000.000 ریال

40.000.000 ریال

50.000.000 ریال

30.000.000 ریال

35.000.000 ریال

30.000.000 ریال

40.000.000 ریال

50.000.000 ریال

50.000.000 ریال

50.000.000 ریال

85.000.000 ریال

50.000.000 ریال

55.000.000 ریال

40.000.000 ریال

35.000.000 ریال