همکار گرامی!

لطفا پس از انتخاب کارگاه مورد نظر، هزینه کارگاه را به شماره کارت نمایش داده شده واریز نموده و سپس تصویر فیش واریزی را به همراه نام شخص متقاضی کارگاه و نام کارگاه مورد نظر به شماره واتساپ 09385670521 ارسال نمایید.

60.000.000 ریال

120.000.000 ریال

60.000.000 ریال

50.000.000 ریال

60.000.000 ریال

70.000.000 ریال

80.000.000 ریال

80.000.000 ریال

150.000.000 ریال

60.000.000 ریال

120.000.000 ریال

40.000.000 ریال

70.000.000 ریال

120.000.000 ریال

120.000.000 ریال

40.000.000 ریال

70.000.000 ریال

60.000.000 ریال

70.000.000 ریال

60.000.000 ریال

100.000.000 ریال

80.000.000 ریال

150.000.000 ریال

85.000.000 ریال

70.000.000 ریال